• Descripción del título

 • Titulació
  Certificat*
 • Inici
  Novembre*
 • Durada
  2 dies*
 • Crèdits
  2.7 crèdits
 • Preu
  306,00 €
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Esp
Presentació de l'estudi

El Curs d’Actualització i Interpretació de Proves d’Imatge per a Logopedes està acreditat per la Comissió de Formació Continuada

Presentació

La valoració de les patologies que tracta el/la logopeda, tant en el camp neurològic, otorrinolaringològic, com en el tractament de la deglució, es fonamenta principalment en una bona exploració clínica i en l’ocupació de les tècniques d’imatge adequades per a cada dolència

El desenvolupament tecnològic de les tècniques de diagnòstic per imatge, com per exemple la ressonància magnètica (RM), l’ecografia o la tomografia computeritzada (TC) ha ajudat a establir diagnòstics precisos i complets que abans no eren possibles. Conèixer les bases d’interpretació de les proves d’imatge és important per poder realitzar millor els diagnòstics, la magnitud de les lesions i adequar el tractament dels pacients.

Per tot això, considerem que els logopedes que dominin el diagnòstic per imatge poden tenir un avantatge significatiu en el tractament dels seus pacients.

Acreditació del curs

Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat-Cantàbria, adscrita a la Universitat de Cantàbria. Activitat acreditada per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

Quan finalitzi el curs s’expedirà un certificat en el qual constarà el nombre de crèdits i hores que s’enviarà a l’alumne per correu certificat.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs. La notificació d’aquestes faltes s’haurà de comunicar abans de l’inici del seminari aportant la documentació pertinent.

Excepcionalment, la direcció estudiarà si l’alumne podrà realitzar les hores necessàries per obtenir el certificat l’any següent, sempre que aquest curs es torni a programar.