• Descripció del títol

 • Titulació
  Certificat*
 • Inici
  Novembre
 • Durada
  6 meses
 • Preu
  1.400,00 €*
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Cat / Esp
Presentació de l'estudi

Objectius d’aprenentatge

Amb aquest curs es pretén:

 • Identificar i analitzar els factors que intervenen i s’han de tenir en compte al moment de plantejar i dissenyar una Interfície Gràfica d’Usuari. Requisits i necessitats de negoci i d’usuari.
 • Conèixer i saber aplicar les tècniques de les Metodologies del Disseny Centrat en el disseny d’interfícies d’usuari interactives multiplataformes.
 • Ser capaços d’avaluar i valorar l’experiència de l’usuari en la interrelació Persona-Ordinador en una interfície determinada.

Metodologia de treball

La dinàmica de treball comporta la participació dels alumnes, treballant en equip en el disseny i presa de decisions i en la resolució de casos pràctics.

El curs té una important component pràctica, amb l’objectiu de donar als alumnes una visió extensa sobre els diferents tècniques, eines i processos tractats durant les sessions docents.

L’estudiant realitzarà durant el mòdul la definició, disseny i prototipat funcional d’una solució tecnològica emmarcada en plataforma web, iOs i/o Android.

Les sessions teòriques capacitaran a l’estudiant per a realitzar la pràctica, a mida que vagi avaçant el mòdul. Es combinaran sessions teòriques i pràctiques en la Universitat, amb treball autònom de l’estudiant.

Campus virtual

Els estudiants tindran accés al Campus Virtual de les Escoles, on disposaran d’un conjunt d’eines de comunicació i col·laboració entre participants i professorat, a més d’un repositori documental.

Durada

El programa complet té una durada total de 20 crèdits (500 hores) distribuïdes en 43 sessions de treball de 3 hores, amb un treball complementari personal estimat  de 250 hores.

Material de treball

El material didàctic del curs, disponible en format electrònic, es complementa amb un conjunt d’articles, whitepapers i guies d’ús i treball de diferents autors.

Sistema d’avaluació

L’avaluació del curs es realitza mitjançant la realització d’un treball de síntesi que es desenvoluparà de forma gradual segons es vagin treballant els continguts.

Els lliuraments del treball es realitzaran a través del Campus Virtual, i es presentaran a classe de forma individual per a la seva defensa i discussió col.lectiva.


Descarregables