• Descripción del título

 • Titulació
  Certificat*
 • Inici
  Febrer*
 • Durada
  2 mesos
 • Preu
  1.068,00 €
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Cat / Esp
Presentació de l'estudi

Presentació

El Curs de Principis d’Exploració, Tractament i Maneig dels Trastorns Neuromúsculo-esquelètics està acreditat per la Comissió de Formació Continuada

Fisioteràpia Manual i Raonament Clínic. La pràctica més ortodoxa dels professionals de la salut té l’obligació d’intentar fonamentar l’aplicació del seu tractament sobre la/les possible/s causa/es dels símptomes i signes observats, més que una mera aplicació empíricament formulada (Max 2000).

La tendència estesa de substituir els “llibres de receptes” (La Teràpia basada en l’Evidència no és un llibre de receptes i requereix un abordatge d’a baix-a dalt, més que d’a dalt-a baix. Sackett 1998) en l’aplicació de tractaments, per un abordatge més informat, recolzat en el Raonament Clínic (RC) i la presa de decisions, és relativament recent però ha estat una gran aportació en Fisioteràpia Manual (FM).

Aquesta transformació vital en la FM és conseqüència de l’emergent demanda de pràctica basada en l’evidència, i com a professionals hem de fer l’esforç d’alinear la nostra praxi a la millor evidència disponible (Jull i Moore 2000).

El RC ha de ser nostra brúixola a l’hora de prendre decisions i reconèixer que els símptomes no són necessàriament els mateixos que els mecanismes. El que encaixa per a un gran nombre de presentacions clíniques amb simptomatologia similar pot ser causat per mecanismes diferents en diferents pacients.

És difícil estar en desacord amb Woolf i Mannion (1998) quan afirmen: “sense la identificació dels mecanismes no podem seleccionar l’estratègia de tractament adequada per al dolor de cada pacient”.

Acreditació del curs

Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat-Cantàbria, adscrita a la Universidad de Cantabria. Activitat acreditada per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

Quan finalitzi el curs s’expedirà un certificat en el qual constarà el nombre de crèdits i hores que s’enviarà a l’alumne per correu certificat.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs. La notificació d’aquestes faltes s’haurà de comunicar abans de l’inici del seminari aportant la documentació pertinent.

 

Direcció i coordinació

 • Vanesa Pérez García
 • María Causo Vivanco

Objectius

La intenció del present curs és:

 • Proporcionar al participant les suficients eines per efectuar una completa exploració subjectiva
 • Formular un pla d’exploració física (objectiva) i de tractament que confirmi o descarti la hipòtesi de treball inicialment plantejada. La base per a això serà recopilar la suficient informació sobre el pacient i categoritzar-la
 • Desenvolupar les destreses i habilitats manuals, d’observació i exploració, per executar la tasca descrita en els punts anteriors mitjançant l’entrenament de la palpació i reconeixement d’estructures
 • L’aprenentatge i aplicació de moviments accessoris i fisiològics en l’avaluació i tractament del pacient tenint en compte els paràmetres de dolor i resistència
 • La revaluació de paràmetres i progressió dels tractaments al llarg de la relació terapèutica
 • Implicar el pacient en el procés terapèutic amb la implementació d’exercici terapèutic personalitzat
 • Reconèixer els factors multidimensionals i multiestructurals dels problemes plantejats

 

Desenvolupament/Metodologia

 • Abordarem les següents fases: entrevista amb el pacient (exploració subjectiva), exploració física (objectiva) i diverses modalitats de tractament per a cadascun dels casos
 • Ens mourem entre els aspectes clínics i teòrics més rellevants per a nosaltres, com a terapeutes, i per als pacients, d’una forma segura i senzilla per a tots dos (KISS-Keep it stupid simple), reconeixent patrons clàssics i les síndromes més habituals en cadascun dels segments de l’aparell locomotor
 • Es donarà la importància deguda a la conversa-comunicació del pacient
 • S’avaluarà de forma formativa i contínua els coneixements adquirits pel participant
 • Combinarem classes teòriques i pràctica de les diferents tècniques d’avaluació i tractament
 • Posarem l’accent en la progressió del tractament (selecció de la tècnica, graus de mobilització, progressió i programa d’exercicis)
 • Es proposaran pacients de simulació per millorar les habilitats de l’alumnat (Durant els mòduls i entre els mòduls amb finalitats d’avaluació formativa)

Al llarg dels diferents mòduls es faran referència a:

 • Bases neurofisiològiques que justifiquen la FM (model d’organisme madur, mecanismes del dolor, mecanismes d’inhibició o sedació a través de la teràpia manual…)
 • Model integral d’Avaluació i tractament: patologia local, alteracions del sistema motor i canvis referits al sistema del dolor
 • Desenvolupament del Raonament Clínic (RC): què és i per a què serveixen les diferents modalitats de RC
 • Introducció als diferents conceptes de Fisioteràpia Manual (Maitland, Mulligan, Kaltenborn, NOI, McConnell, McKenzie…)

En els diferents mòduls intentarem donar resposta a les següents qüestions:

 • Què haig de saber sobre l’artrologia, miologia i neurologia dels diferents segments de l’aparell locomotor?
 • Quin tipus de trastorns dels diferents segments corporals veuré en la pràctica clínica i com es presenten en els pacients?
 • Com hauria d’examinar els diferents segments corporals per confirmar la presència de les alteracions associades a un problema no complicat?
 • Quin tipus de tractament empraré per restaurar el moviment afectat en el pacient (què diu l’evidència científica sobre aquest tema)?