• Descripció del títol

 • Titulació
  Certificat*
 • Inici
  Febrer
 • Durada
  2 mesos
 • Preu
  700,00 €*
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Cat / Esp
Presentació de l'estudi

 OBJECTIUS

Amb aquest mòdulo es pretén:

 • Analitzar i avaluar les alternatives d’eines i tecnologies de generació d’espais i aplicacione WEB, i escollir la que millor resolgui la situació plantejada de forma més òptima
 • Conceptualitzar solucions multimèdia basades en els diferents estàndars WEB i validar l’estructura, usabilitat i accesibilitat dels continguts
 • Desenvolupar sistemes de continguts dinàmics amb bases de dades
 • Adaptar els productes existents que satisfaguin els requeriments de qui fa l’encàrrec, i crear i integrar  els diferents elements (imatges, àudio, video, animacions, simulacions, etc)
 • Avaluar els elements necessaris per a establir un model de negoci centrat en un entorn de comerç electrònic a través d’Internet (especificació dels fonaments tècnics, econòmics, legals i de seguretat, així com de la tecnologia necessària per a  implementar una eina de comerç electrònic)

METODOLOGIA DE TREBALL

La dinàmica de treball comporta la participació dels alumnes, treballant en equip en el disseny i presa de decissions i en la resolució de casos pràctics.

El mòdul te una important component pràctica, amb l’objectiu de donar als alumnes una visió extensa sobre les diferents tècniques, eines i processos tractats durant les sessions docents.

CAMPUS VIRTUAL

Els estudiants tindran accés al Campus Virtual de les Escoles, on disposara d’un conjunt d’eines de comunicació i col.laboració entre participants i professorat, a més d’un repositori documental.

DURADA

El programa complet te una durada total de 10 crèdits (250 hores) distribuïdes en 17 sessions de treball de 3 hores, amb un treball complementari personal estimat entre 150 i 200 hores.

MATERIAL DE TREBALL

El material didàctic del curs, disponible en format electrònic, es complementa amb un conjunt d’articles, whitepapers i guies d’ús i treball de diferents fabricants.

SISTEMA D’AVALUACIÓ

L’avaluació del mòdul es realizarà mitjançant la realització d’un treball de síntesi que es desenvoluparà de forma gradual segons es vagin desenvolupant els continguts.


Descargables