• Descripción del título

 • Titulació
  Certificat*
 • Inici
  Febrer
 • Durada
  2 mesos
 • Preu
  700,00 €*
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Cat / Esp
Presentació de l'estudi

 OBJECTIUS

Amb aquest mòdulo es pretén:

 • Analitzar i avaluar les alternatives d’eines i tecnologies de generació d’espais i aplicacione WEB, i escollir la que millor resolgui la situació plantejada de forma més òptima
 • Conceptualitzar solucions multimèdia basades en els diferents estàndars WEB i validar l’estructura, usabilitat i accesibilitat dels continguts
 • Desenvolupar sistemes de continguts dinàmics amb bases de dades
 • Adaptar els productes existents que satisfaguin els requeriments de qui fa l’encàrrec, i crear i integrar  els diferents elements (imatges, àudio, video, animacions, simulacions, etc)
 • Avaluar els elements necessaris per a establir un model de negoci centrat en un entorn de comerç electrònic a través d’Internet (especificació dels fonaments tècnics, econòmics, legals i de seguretat, així com de la tecnologia necessària per a  implementar una eina de comerç electrònic)

METODOLOGIA DE TREBALL

La dinàmica de treball comporta la participació dels alumnes, treballant en equip en el disseny i presa de decissions i en la resolució de casos pràctics.

El mòdul te una important component pràctica, amb l’objectiu de donar als alumnes una visió extensa sobre les diferents tècniques, eines i processos tractats durant les sessions docents.

CAMPUS VIRTUAL

Els estudiants tindran accés al Campus Virtual de les Escoles, on disposara d’un conjunt d’eines de comunicació i col.laboració entre participants i professorat, a més d’un repositori documental.

DURADA

El programa complet te una durada total de 10 crèdits (250 hores) distribuïdes en 17 sessions de treball de 3 hores, amb un treball complementari personal estimat entre 150 i 200 hores.

MATERIAL DE TREBALL

El material didàctic del curs, disponible en format electrònic, es complementa amb un conjunt d’articles, whitepapers i guies d’ús i treball de diferents fabricants.

SISTEMA D’AVALUACIÓ

L’avaluació del mòdul es realizarà mitjançant la realització d’un treball de síntesi que es desenvoluparà de forma gradual segons es vagin desenvolupant els continguts.Descargables