• Descripció del títol

 • Formació Continuada
  Certificat emès per l'Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Inicio
  16 de juliol 2020
 • Crèdits
  2.4 crèdits
 • Preu
  680 €*
 • Horari
  Tot el dia*
 • Modalitat d'estudi
  Presencial
 • Idiomes
  Castellà
Presentació de l'estudi

Presentació

La incontinència anal (IA), l’estrenyiment crònic o les àlgies ano-rectals, els dolors abdominals i còlics, entre d’altres afeccions que afecten a l’esfera còlica i anorectal, tenen en molts casos un origen funcional. La fisioteràpia coloproctològica te per tant un paper molt rellevant en els algoritmes diagnòstics i de tractament en aquest camp.

De la mateixa manera, la síndrome del reflux gastroesofàgic, les hèrnies de hiat o les disfàgies, poden tenir un origen funcional, com la hipertonia del diafragma, la hipotonia o hipertonia dels esfínter esofàgic, una disfunció simpàtica o parasimpàtica.

El fisioterapeuta especialitzat, col·labora amb el metge coloproctòleg, gastroenteròleg en l’abordatge algorítmic d’aquestes disfuncions per tractar d’aproximar-se a l’origen i factors causals de les mateixes.

Existeix un gran ventall de teràpies fisioterapèutiques aplicades en el tractament conservador de les disfuncions digestives. Algunes s’han mostrat eficaces i es plantegen en determinats casos com a la primera alternativa terapèutica, com és el cas del biofeedback en la dissinergia anorectal, la neuromodulació en la incontinència fecal, etc…

De totes maneres, es planteja la necessitat de realitzar més estudis que permetin la validació d’aquestes tècniques, ja que a hores d’ara molts dels estudis no són del tot clars pel que fa a la metodologia i resultats.

La demanda de tractaments fisioterapèutics que tenen a veure amb la reeducació visceral i pelviperineal, està sobretot adreçada a problemes urològics i ginecològics. Però l’alta prevalença d’altres patologies viscerals com la incontinència fecal, l’estrenyiment distal, el reflux gastroesofàgic, les malalties abdominals en la població en general i especialment entre el pacients que presenten incontinència urinària o prolapses genitals, ens porten a fer una menció especial de la fisioteràpia coloproctològica i digestiva.

Acreditació del curs

Formació acreditada per l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

A qui va adreçat

A graduats/des o diplomats/es en Fisioteràpia

Objectius generales del curs

 • Descobrir i aprofundir en l’anatomia funcional de l’aparell digestiu
 • Comprendre els processos de digestió i absorció de nutrients
 • Relacionar els sistemes de comunicació sistèmica neurològics, hormonals i immunitaris
 • Abordar de manera algorítmica les disfuncions gàstriques com l’hèrnia de hiat, la síndrome de reflux gastroesofàgic i la dispèpsia
 • Descobrir les relacions que hi ha entre les disfuncions hepàtiques, metabòliques i d’absorció intestinal amb patologia de tipus inflamatori, hormonal o neurològic
 • Abordar de manera algorítmica l’estrenyiment de trànsit, mètodes diagnòstics, orígens i abordatge mèdic i fisioterapèutic
 • Integrar els mètodes diagnòstics funcionals de l’estrenyiment distal, així com les tècniques fisioterapèutiques més eficaces en cada cas
 • Dotar l’alumne d’eines eficaces en el tractament de la incontinència fecal
 • Entendre la fisiopatologia i la utilitat del tractament fisioterapèutic de patologia anal, com la malaltia hemorroïdal, fissures, fístules, imperforacions anals
 • Conèixer els tractaments fisioterapèutics emprats en la rehabilitació anorectal i abdominal post tractaments mèdics de càncer de colon, malaltia inflamatòria intestinal, Hirsprung

Metodologia

Classes teòriques i pràctiques

Avaluació

Assistència mínima del 90%
Avaluació continuada

Nombre de participants

25 alumnes

Idioma

Castellà

Calendari i horaris

 • Seminari: 16 al 18 de juliol 2020

Horaris

Tots els dies de 9.00 a 11:00 / 11:15 a 13.15 hores i de 14:15 a 16:30 / 16:45 a 18:30 hores

Preu

Preu total del curs: 680

Al moment de formalitzar la inscripció s’abonaran 280 en concepte de matrícula. La transferència s’efectuarà a través de la pàgina web mitjançant targeta bancària. Restarà pendent 1 pagament de 400, que s’abonarà personalment en l’administració de l’escola coincidint amb el seminari.

En cas de no poder assistir al curs i sempre que es notifiqui a la secretaria del centre amb un mínim de 20 dies abans del començament del curs, es podrà sol·licitar la devolució de l’import de matrícula, exceptuant el 10%  en concepte de despeses administratives.


Aquest curs es tornarà a programar en l'edició 2020-2021
Inscripció