• Descripció del títol

 • Formació Continuada
  Certificat emès per l'Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Inici
  21 de febrer 2020
 • Crèdits
  2.4 crèdits
 • Preu
  418,00 €*
 • Horari
  Tot el dia*
 • Modalitat d'estudi
  Presencial
 • Idiomes
  Català i/o espanyol
Presentació de l'estudi

Acreditació del curs

Formació acreditada per l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

A qui va adreçat

A graduats/des o diplomats/es en Fisioteràpia

Objectius

 • Fomentar el concepte de globalitat de la persona gran, des de la perspectiva biopsicosocial i de l’atenció integral centrada a la persona
 • Presentar les diferents escales i propostes de l’avaluació de les funcions motrius de la persona
 • Proporcionar al fisioterapeuta eines terapèutiques i preventives per dur a terme la seva tasca professional en àmbits sanitaris, sociosanitaris i domiciliaris
 • Posar a disposició del fisioterapeuta recursos terapèutics i preventius, grupals i individuals per utilitzar en la seva tasca d’acompanyament al procés d’envelliment de la persona
 • Dotar al fisioterapeuta d’habilitats comportamentals psicomotrius per afrontar i controlar les situacions de risc ergonòmic i psicosocials derivades del treball amb persones d’edat avançada
 • Oferir al fisioterapeuta eines de gestió emocional i comunicació per millorar els processos de mobilitat i relacionals amb la persona gran

Metodologia

Contingut pràctic essencial fonamentat per suports teòrics i teòricopractics

Les pràctiques es duran a terme entre els mateixos alumnes, si be es proposarà la possible assistència de persones grans que vulguin col·laborar amb el grup, sempre i quan signin el seu consentiment d’acord amb la Llei de protecció de dades i d’imatge personal

Suport audiovisual amb tractament de casos clínics específics

Avaluació

Assistència mínima del 90%
Avaluació continuada

Nombre de participants

20 alumnes.

Idioma

Català i/o espanyol

Modalitat

Presencial

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores de la formació.

Calendari i horaris

 • Seminari 1: 21 i 22 de febrer 2020
 • Seminari 2: 13 i 14 de març 2020

 

Horaris

Divendres de 16:00 a 20:15 hores
Dissabtes de 9:00 a 18:30 hores

Preu

Preu total del curs: 418

Al moment de formalitzar la inscripció s’abonaran 218 en concepte de matrícula. La transferència s’efectuarà a través de la pàgina web mitjançant targeta bancària. Restarà 1 pagament de 200, que s’abonarà personalment en l’administració de l’escola coincidint amb el primer seminari.

En cas de no poder assistir al curs i sempre que es notifiqui a la secretaria del centre amb un mínim de 20 dies abans del començament del curs, es podrà sol·licitar la devolució de l’import de matrícula, exceptuant el 10%  en concepte de despeses administratives.