• Descripción del título

 • Titulació
  Màster
 • Tipus
  Tìtol Oficial*
 • Inici
  Octubre
 • Duració
  1 curs
 • Crèdits
  60 ECTS
 • Preu
  4.900,00 €*
 • Horari
  ****
 • Modalitat
  Semipresencial*
 • Idiomes
  Esp / Eng
 • Plaçes
  30
Presentació de l'estudi

Presentació

La integració de la recerca amb la pràctica clínica afavoreix una major qualitat dels serveis de salut i una millor i més ràpida implantació dels avenços científics en la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties neurològiques

En els últims anys s’ha produït un enorme progrés en el coneixement científic en la branca de les neurociències, donant lloc a nombrosos avenços en l’estudi, diagnòstic i tractament de les malalties neurològiques. Dins d’aquest procés neix la Neurorrehabilitació, per donar resposta a aquest tipus de patologies, incloent un abordatge multidisciplinari no només des de la medicina, sinó també des de la fisioteràpia i la logopèdia.

Així doncs, el professional de la fisioteràpia i la logopèdia en el camp de la neurorrehabilitació ha d’adquirir l’orientació investigadora que permeti l’avenç del coneixement, i la millora contínua de l’atenció sanitària que d’aquests professionals espera la societat.

Per tot això, la proposta d’aquest màster ofereix una comprensió més profunda dels avenços de la recerca i permet a l’alumnat aplicar el coneixement científic a la seva pràctica clínica en Neurorrehabilitació.

Objectius formatius

 • Adquirir una comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics de la metodologia científica.
 • Saber avaluar i seleccionar la teoria científica adequada i la metodologia en el camp de la fisioteràpia i la logopèdia per formular judicis a partir d’informació limitada o incompleta.
 • Desenvolupar les habilitats necessàries per aplicar i integrar els coneixements, la comprensió d’aquests, la seva fonamentació científica i les seves capacitats de resolució de problemes en entorns nous i definits de forma imprecisa, incloent contextos de caràcter multidisciplinari tant investigadors com a professionals.
 • Capacitat de predir i controlar l’evolució de situacions complexes mitjançant el desenvolupament de noves i innovadores metodologies de treball adaptades a l’àmbit científic de la fisioteràpia i la logopèdia.
 • Adquirir els coneixements necessaris per transmetre d’una manera clara i sense ambigüitats a un públic especialitzat, els resultats procedents de la recerca científica o de l’àmbit de la innovació més avançada, així com els fonaments més rellevants sobre els quals se sustenten.
 • Desenvolupar l’autonomia suficient per participar en projectes de recerca i col·laboracions científiques dins del camp de la Neurorrehabilitació.

 • Documentació oficial