Presentació

El Programa Docent Assistencial (PRODA) és un projecte innovador posat en marxa per l'Escola Universitària Gimbernat-Cantàbria (adscrita a la Universitat de Cantàbria) tant per a la disciplina de Logopèdia com per Fisioteràpia.

Té com a missió proporcionar als alumnes de Fisioteràpia l'oportunitat de posar en pràctica els continguts teòrics adquirits fins al moment, enfrontant-se de forma directa a pacients reals que presenten alteracions compatibles amb el marc d'actuació fisioterapèutica.

Objectius generals

Amb l'actuació del PRODA es pretén:

  1. Convertir-se en una plataforma de formació docent i especialització per als alumnes de Fisioteràpia, prèvia a la seva incorporació al món laboral.
  2. Donar resposta a entitats que, per diferents motius, no tenen la figura del fisioterapeuta entre els seus equips multidisciplinaris.
  3. Augmentar la visibilitat d'aquest perfil professional dins el marc de la regió.
  4. Desenvolupar línies d'investigació que garanteixin i proporcionin als pacients intervencions fisioterapèutica basades en les evidències científiques.

Destinataris

Els destinataris directes del programa són tots els alumnes de Fisioteràpia que compleixin el criteri d'haver superat el 50% dels crèdits obligatoris de la carrera. Per tant, els alumnes que cursen 3r i 4t de Fisioteràpia són els que poden optar a exercir rols de terapeuta entrant en contacte directe amb els usuaris del programa. No obstant això, poden participar de forma indirecta tots aquells alumnes que no compleixin aquests requisits d'accés en qualitat d'observadors.

Protocol

El PROTA és una activitat docent voluntària a la qual se sumen tots aquells alumnes interessats i compromesos. A cada un dels casos li correspon un equip de logopedes compost per un màxim de sis alumnes. D'entre elles es designa al terapeuta d'atenció directa de referència per als pacients a qui li acompanya cada setmana un terapeuta diferent, membre de l'equip.

D'aquesta manera, tots poden optar a exercir el paper de fisioterapeuta, servint al seu torn de suport al terapeuta de referència.

Metodologia docent

El PROTA és una activitat docent voluntària a la qual poden sumar-se tots aquells alumnes interessats i compromesos. A cada pacient, li correspon un equip de fisioterapeutes compost per un màxim de sis alumnes. El mateix grup és qui designa al terapeuta de referència per al pacient qui es mantindrà fix i setmanalment accedirà a dirigir la sessió acompanyat d'un coterapeuta diferent, de manera que tots els integrants de l'agrupació, poden optar a exercir el rol de fisioterapeutes, servint al seu torn de suport al terapeuta principal.

La freqüència de les sessions és d'una vegada a la setmana, per a la qual s'estima una hora de durada. El procediment durant aquest espai de temps és el següent:

  • L'equip ha de presentar en cinc minuts el cas clínic, justificant cada aspecte del seu treball (metodologia, recursos, temporalització, objectius, etc.). S'exigeix ​​rigor tècnic i científic demostrant un domini tant de les habilitats comunicatives com de la base teòrica que regeix la seva actuació.
  • La sessió té una durada de 45 minuts. En aquesta, els alumnes traslladen tot el que s'ha exposat. Simultàniament i des de la sala contigua, el cas és seguit pel coordinador i la resta de l'equip, que va emplena un registre d'observació recollint dades sobre l'actuació dels terapeutes. Prenen nota de dades com: la coherència de la planificació amb pràctica, el maneig del material, entre altres aspectes, però sobretot les respostes i èxits del pacient.
  • Un cop finalitzada la sessió, es revisa al detall tant l'actuació terapèutica com els resultats del pacient. S'analitzen els punts forts del professional i s'aporten línies de millora entre tots els assistents. D'aquesta manera, tots els allà presents participen de forma activa.
  • Tot aquest procés està supervisat per la figura d'un professor coordinador especialitzat en la patologia. Aquest revisa prèvia a la cita setmanal, cadascuna de les decisions de les alumnes, modela l'actuació, aconsella i assessora a cada grup de treball.

Cal destacar els aprenentatges transversals que amb aquest projecte s'estan abordant. Aspectes com el treball en equip, la constància, l'esforç, l'assertivitat, la tolerància a la frustració, l'empatia, el respecte i la humilitat.

Convenis de col·laboració

L'Escola Gimbernat-Cantàbria acorda crear convenis de col·laboració amb tres entitats diferents: la Asociación Síndrome de Williams de Cantabria, la Asociación de Parkinson de Cantabria i la Asociación de Implante Coclear de Cantabria. No obstant això, són diverses les organitzacions amb les que l'Escola es planteja crear sinergies i desenvolupar futures línies de col·laboració.