Les escoles universitàries sempre han estat innovadors en la seva activitat docent. Per això no és estrany que enfront del nou repte que suposa per a les Universitats l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), es portin anys treballant perquè els nous models, actuacions i cultures docents estiguin plenament implantats en les nostres titulacions.

Se segueix un model d'aprenentatge que es basa en la participació activa de l'alumne, amb l'acompanyament, tutorització i orientació del professor. A través de les activitats plantejades l'alumne no només adquireix coneixements, sinó que també desenvolupa les habilitats (competències) requerides pel perfil professional al qual prepara la titulació o curs.

Aquest procés d'ensenyament-aprenentatge es concreta en un model basat en l'evolució progressiva de la tipologia de treballs, tant en la mateixa assignatura com al llarg de la titulació. Així en la fase inicial els treballs són més tutoritzats, i a mesura que l'estudiant va adquirint coneixements i habilitats se li plantegen treballs a desenvolupar amb major i fins i tot total autonomia.