La Fase 2 de desescalada que és la primera que permet l’obertura de centres educatius (Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius). El Pla d’Obertura de Centres incorpora les mesures que els documents específics emesos per les autoritats sanitàries han establert, pel que fa adequació d’espais, mesures de distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal.

Gimbernat Formació finalitzarà aquest curs 2019-2020 en modalitat no presencial. Es seguirà mantenint la relació i comunicació amb alumnes a través de les eines i plataformes que hem fet servir en el desenvolupament de l’activitat d’aprenentatge i avaluació del 3er Trimestre:

  • TEAMs i/o Skype Empresarial per la comunicació síncrona (realització de classes, tutories grupals o individuals amb estudiants, realització de presentacions oral del treball fet pels alumnes, realització d’entrevistes d’avaluació, etc).
  • Correu electrònic: per mantenir comunicació asíncrona.
  • Campus Virtual (Moodle): per publicació/accés a materials, lliurament d’activitats o treballs, publicació d’avisos/anuncis generals per part del professor, etc.

Tal i com s’ha vingut fent durant el 3er Trimestre, les entrevistes personals i tutories individuals o en grup es seguiran desenvolupant preferentment a través de TEAMs o Skype Empresarial. De manera excepcional, i en casos que ho justifiqui, aquesta atenció es portarà a terme a les instal·lacions, fent ús de les sales habilitades a tal efecte en la planta 1, zona Secretaria. Aquesta atenció personalitzada es farà amb 1 alumne i/o família per sessió, i prèviament s’haurà de convenir la data i l’hora per gestionar la reserva de l’espai amb antelació, i així garantir que s’hagin fet les accions de neteja i desinfecció amb antelació a l’inici de la sessió, i just en acabar la mateixa.

Només podran accedir a les instal·lacions els alumnes i/o familiars que reuneixin requisits que es detallen en l’apartat 5. Requisits per part de famílies i alumnes

En aquest enllaç hi trobareu el Pla d’obertura de centre per a la finalització del curs 2019-2020.

L’equip està treballant en la elaboració del Pla d’obertura pel curs 2020-2021. Aquest es publicarà a través de la pàgina WEB abans del 30 de juny.


Categories