Política de Privacitat

ON SERÀ APLICABLE AQUESTA NORMATIVA?

FUNDACIÓ PRIVADA ESCOLES UNIVERSITÀRIES GIMBERNAT (en endavant, "GIMBERNAT") es compromet a protegir la privacitat dels seus alumnes, professors i dels usuaris que accedeixin a la web que s'indica a continuació i que té la següent adreça https://www.eug.es/ i tots els webs derivades de la mateixa que continguin aquest domini (d'ara en endavant, la" Web ").

Els continguts del web són titularitat o estan operats, llicenciats o controlats per GIMBERNAT.

La utilització d'aquest lloc Web atribueix la condició d'usuari (en endavant, el "usuari"). L'usuari pot navegar i utilitzar la Web sense necessitat d'aportar cap dada de caràcter personal. Les úniques dades personals a les quals GIMBERNAT tindrà accés seran aquelles que l'usuari faciliti voluntàriament a través dels formularis habilitats a aquest efecte, o quan contacti amb GIMBERNAT a través de correu electrònic o de qualsevol altra manera que preveu la web. Si es recullen dades personals a través de galetes, se li informarà degudament a través de la Política de Cookies, així com a través de les vies que requereix la legislació vigent.

Aquest document presenta la nostra política a l'observança i ús de les dades personals recollides mitjançant la nostra web o dispositius auxiliars com mòbils o tablets. Així mateix, la utilització del web implica l'acceptació per l'usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privadesa i que les seves dades personals siguin tractades segons s'estipula en la mateixa.

Tingueu en compte que tot i que puguin existir enllaços a la nostra web a altres webs, aquesta política de privacitat s'aplica tan sols a la web i no a les webs d'altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. GIMBERNAT no controla ni aprova el contingut dels webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d'aquestes webs.

Dit el que precedeix i en compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 ia la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, així com en compliment del que estableix la normativa vigent procedim a donar complida informació dels extrems que s'indiquen a continuació:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

 

 

Amb quina finalitat es tractaran les vostres dades i amb quina base legal?

Pel que fa al tractament de les dades personals que ens faciliten, o qualssevol altres que s'originin com a conseqüència de l'accés a la nostra pàgina web, informar-los que s'incorporaran al sistema de tractament de dades existent i la titularitat i responsabilitat és de GIMBERNAT , consentint de forma expressa el tractament d'aquestes dades personals de forma lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada per a les següents finalitats.

 

FINALITATBASE LEGAL PER AL TRACTAMENT DE LES DADES
Atendre i resoldre les sol·licituds de l'usuari o les peticions que pugui fer a través dels formularis o correus electrònics de contacte de la nostra pàgina web.Interès legítim i, en el cas que la sol·licitud sigui relativa a l'exercici de drets, la nostra legitimació serà compliment d'una obligació legal.
Atendre els suggeriments que es realitzin mitjançant la Bústia de Suggeriments habilitat a l'efecte.La base legal és el consentiment exprés al marcar el checkbox i l'interès legítim.
Remetre-li informació de GIMBERNAT i de les activitats que organitza mitjançant comunicacions electròniques en la mesura que l'usuari consenti en acceptar el checkbox corresponent.La base de legitimació és el consentiment exprés en el moment que acceptes rebre informació per mitjà del correu electrònic en marcar el heckbox.
Gestionar la matriculació en línia o la inscripció als cicles.La base legal és el consentiment exprés al marcar el checkbox.
Poder participar en Gimbernat Solidària com a voluntari.La base legal és el consentiment exprés al marcar el checkbox.
Proporcionar l'accés al Campus Virtual als estudiants i als professors.La base legal és el consentiment exprés.
Tractament de dades per a fins estadístics, per millor la qualitat dels serveis prestats.La base de legitimació és l'interès legítim, ja que mitjançant aquestes estadístiques podem millorar el lloc web oferint una qualitat superior.
Permetre l'accés a la xarxa Wifi en la mesura que l'usuari consenti la present Política de Privacitat.La base de legitimació és el consentiment exprés al marcar el corresponent checkbox.

 

Així, en el cas que l'usuari presti el seu consentiment exprés mitjançant l'acceptació del checkbox, rebrà informació de GIMBERNAT i de les activitats que aquesta organitzi. No obstant, l'usuari podrà en tot moment revocar el consentiment prestat per a l'enviament d'informació a través dels mitjans electrònics facilitats, dirigint-se a l'adreça de correu electrònic lopd@eug.es, al correu postal de l'adreça indicada anteriorment del Responsable del tractament, o seguint les instruccions que continguen les comunicacions telemàtiques.

Quines dades pot recollir GIMBERNAT a la vostra pàgina web?

L'usuari pot facilitar les dades per a les finalitats especificades en l'apartat anterior en diferents formularis.

  • Formularis de contacte: Nom i cognoms, email, Telèfon i les dades que es facilitin en els comentaris.
  • Dins de cada grau, per sol·licitar informació, es faciliten: Nom i cognoms, email, Telèfon i les dades facilitades en els comentaris.
  • Per accedir a la matriculació en línia, es facilita el D.N.I. com a nom d'usuari.
  • En els diferents Bústies de Suggeriments, és opcional facilitar el nom i cognom i el correu electrònic, però es poden facilitar dades personals en els Suggeriments.
  • Les dades que es facilitin per a la Inscripció als Cicles Formatius.
  • En Gimbernat Solidària, per poder participar en un voluntariat i fer-te voluntari, has de facilitar les següents: Nom i cognoms, Adreça, Data de Naixement, D.N.I., Email, Telèfon, Estudis, Professió, Experiència en voluntariats, Possibilitats de dedicació.
  • A través de la xarxa wifi Gimbernat_Wifi

No prenem decisions automatitzades en base a perfils, a prevenció del frau a internet.

Durant quant temps conservem les dades personals recollides?

El termini de conservació de les dades personals és el temps necessari per complir amb les obligacions legals relacionades amb els serveis prestats.

En cas de subscripció als butlletins de novetats el correu electrònic es conservarà fins que el usuari es doni de baixa.

La informació que recullen les nostres galetes es conservarà durant el període que s'indica a la Política de Cookies.

Es cediran a tercers les seves dades personals?

Les dades facilitades a través de la pàgina web només els cedirem per a finalitats molt concretes i sempre els informarem d'això. Així, els informem que les dades facilitades en els voluntariats poden ser cedides a les entitats que es dediquen a organitzar aquests voluntariats amb la finalitat que pugueu participar-hi.

Així mateix, les dades facilitades per a la matriculació seran cedides, si escau, per l'administració de GIMBERNAT per poder tramitar la matrícula a:

  • Agaur o altres administracions competents en la matèria, en aquells casos que l'alumne hagi sol·licitat una beca.
  • Empreses que col·laboren amb nosaltres i amb les que tenim signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a guardar uns deures de confidencialitat i unes mesures de seguretat. En el mateix s'inclouen aquelles empreses o organitzacions que li poden oferir pràctiques en el seu àmbit formatiu o les empreses que gestionen les impressions de títols oficials.
  • Entitats bancàries.

Així mateix, les dades que facilitin els alumnes que accedeixin i utilitzin el Campus Virtual, podran ser cedits als professors de la universitat.

Cal recalcar que les dades seran cedides sempre que hi hagi una obligació legal.

Quins drets tenen els usuaris, professors i alumnes?

En qualsevol moment poden exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, oposició i dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se amb una sol·licitud escrita i signada, incloent el seu nom, cognoms i fotocòpia del D.N.I. o un altre document acreditatiu vàlid, a GIMBERNAT, S.L., a l'adreça anteriorment indicada o al correu electrònic del Delegat de Protecció de Dades lopd@eug.es.

L'exercici d'aquests drets és gratuït, llevat que es formulin sol·licituds infundades o excessives, en aquest cas l'usuari assumirà el cost de tramitació de la sol·licitud.

També informar-li que podrà dirigir-se a l'Autoritat de control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Quines mesures de seguretat té GIMBERNAT per protegir les seves dades?

GIMBERNAT informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a les dades personals tractades i té així mateix implantats els mecanismes necessaris per evitar en la mesura del possible els accessos no autoritzats, sostraccions, modificacions il·lícites i pèrdua de dades.

Comptem amb sistemes de seguretat físics, electrònics i procedimentals en relació amb la recollida, emmagatzematge i divulgació d'informació personal de l'usuari.

Quines normes de confidencialitat segueix GIMBERNAT?

En compliment amb la normativa vigent, GIMBERNAT es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal que l'usuari ens faciliti durant la seva navegació per aquesta pàgina web i del seu deure de guardar-les de forma confidencial.

¿Els continguts de la pàgina web de GIMBERNAT estan protegits per drets de propietat intel·lectual i/o industrial?

Tots els continguts del web estan protegits per drets de propietat intel·lectual. Amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, Codi de llenguatge, Software i altres elements que apareixen a la web. Per això, l'usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquesta web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de GIMBERNAT o del titular dels mateixos.

Les marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la web estan així mateix protegits per la llei.

En cap cas podrà l'usuari modificar o utilitzar aquesta propietat intel·lectual o industrial de manera que la seva divulgació suposi un perjudici per a GIMBERNAT, en aquest cas reclamarà pels danys i perjudicis derivats de l'ús indegut per part de tercers de la seva propietat intel·lectual i industrial.

GIMBERNAT no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i/o intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la web, els serveis o els continguts.

Es recull informació automàtica?

Aquests són alguns exemples de la informació que recollim i analitzem: L'adreça IP d'Internet que utilitza la connexió a Internet amb el seu ordinador, informació sobre el seu ordinador i la seva connexió a Internet i sobre la versió i tipus del seu navegador; la seva configuració de zona horària, els tipus i versions de la connexió del seu navegador el sistema operatiu i plataforma que utilitza, l'"historial de visites" de pàgines web (URL) des de, a través i cap a la nostra pàgina web (incloent data i hora ), sèrie de galetes, tot número de telèfon que hagi utilitzat per trucar al nostre servei d'atenció al client. També podem utilitzar dades del navegador com ara galetes, Flash galetes (també anomenades Objectes Locals Compartits), o dades similars en certs llocs de la nostra pàgina web per prevenir el frau, entre d'altres propòsits. En les seves visites a la pàgina web, podem utilitzar eines de programari per mesurar i recollir la informació de la sessió, incloent els temps de resposta de la pàgina, errors de descàrrega, durada de les visites a certes pàgines, informació sobre la interacció amb la pàgina (clics de ratolí, desplaçament per la pàgina o nombre de vegades que passa el ratolí per sobre de determinats ítems) i formes de sortir de la pàgina web. Així mateix, podrem també demanar informació tècnica que ens ajudi a identificar el seu dispositiu amb finalitats d'anàlisi diagnòstic i prevenció del frau.

 

AVISOS I REVISIONS

Si té qualsevol dubte en relació amb la privacitat de GIMBERNAT, li preguem ens enviï un correu electrònic detallant la seva consulta i nosaltres intentarem resoldre-la.

GIMBERNAT podrà modificar i actualitzar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment sense previ avís. Si us plau comprovi sempre que està al corrent de la nostra Política de Privacitat, Política de Cookies i dels Termes i condicions d'ús per a estar informat en tot moment del contingut que es recull a través del web, com la utilitzem i les circumstàncies sota les quals podrien revelar-se a tercers. L'usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d'ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al Web, de manera que haurà de llegir periòdicament el present document.