Política de Privacitat

S'informa a l'usuari que aquesta és la pàgina web corporativa de Fundació Privada Escoles Universitàries Gimbernat, les dades identificatives s'extractan a continuació:

 • FUNDACIÓ PRIVADA ESCOLES UNIVERSITÀRIES GIMBERNAT
 • CIF: G64929433
 • Domicili: Av. Generalitat 202-206 – 08174 –SANT CUGAT DEL VALLES (BARCELONA)
 • E-mail: lopd@eug.es
 • Inscripció: 2538

Protecció de dades

La Fundació Privada Escoles Universitàries Gimbernat (FPEUG) està compromesa amb una política de protecció dels drets i les llibertats de les persones pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal. Per això, la informació a disposició de la FPEUG dels estudiants, personal acadèmic, personal d’administració i serveis, graduats, proveïdors i altres persones que es relacionen amb les Escoles Universitàries Gimbernat i amb Gimbernat Formació són tractades amb les garanties i d’acord amb les exigències de la legislació vigent.

La responsabilitat en el compliment de les disposicions legals en matèria de protecció de dades de caràcter personal recau en la Gerència, a qui pertoca valorar la conveniència i l’adequació a la normativa de les iniciatives de creació de fitxers de dades, així com als responsables del tractament.

El tractament de dades de caràcter personal a la FPEUG es du a terme en virtut del consentiment de les persones interessades, per a l’execució de contractes i convenis, per a la defensa d’interessos vitals de les persones afectades o de terceres persones, per el compliment d’obligacions legals o en l’exercici de competències i poders públics.

Les dades de caràcter personal només són cedides a terceres persones quan està legalment permès o quan és legalment obligatori.

Aquesta pàgina web conté informació referida a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, a les disposicions normatives aprovades pels òrgans competents de la FPEUG i els procediments i els formularis per al compliment de les disposicions vigents i per a l’exercici dels drets reconeguts a les persones titulars de les dades.

L’accés i la navegació per aquesta pàgina web no implica necessàriament la recollida de dades de caràcter personal dels visitants. No obstant això, la FPEUG podrà instal·lar cookies en els dispositius d’accés d’acord amb la política de cookies de les Escoles Universitàries Gimbernat.

Conceptes generals

A partir del 25 de maig de 2018, és d’aplicació obligatòria el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la llibre circulació d’aquestes dades, i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).

Per tractar les dades personals de què la FPEUG disposa en exercici de les seves competències i per a l’assoliment de les seves finalitats, d’acord amb els requeriments del RGPD, cal tenir presents els conceptes clau que configuren la protecció de dades.

Dades de caràcter personal

Qualsevol informació referida a persones físiques identificades o identificables:

 • Nom i cognoms
 • DNI, Passaport, NIU o qualsevol altre document identificatiu
 • Adreça postal o electrònica
 • Edat
 • Sexe
 • Data de Naixement
 • Nacionalitat
 • Adreça IP de l’ordinador
 • Fotografies
 • Veu
 • Característiques físiques
 • Dades de geolocalització
 • Etc...

Categories especials de dades

Dades personals que rebel·len informació considerada especialment sensible i mereixedora d’una protecció reforçada:

 • Origen ètnic o racial
 • Opinions polítiques
 • Conviccions religioses o filosòfiques
 • Afiliació sindical
 • Dades genètiques
 • Dades biomètriques
 • Dades de salut
 • Vida sexual
 • Orientació sexual

Dades biomètriques

Dades personals referides a característiques físiques, fisiològiques o conductuals d’una persona física que permetin o en confirmin la identificació única, com imatges facials o dades dactiloscòpiques.

Interessat

Persona física titular de les dades.

Tractament

Qualsevol operació realitzada sobre les dades:

 • Recollida
 • Registre
 • Organització
 • Estructuració
 • Conservació
 • Adaptació
 • Modificació
 • Extracció
 • Consulta
 • Ús
 • Comunicació per transmissió
 • Difusió
 • Acarament o comparació
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió

Cessió de dades

Comunicació d’informació a qualsevol persona diferent de la persona interessada.

Transferència internacional de dades

Qualsevol comunicació de dades a destinataris no pertanyents a la Unió Europea.

Elaboració de perfils

Qualsevol forma de tractament automatitzat consistent en utilitzar les dades per avaluar determinats aspectes personals d’una persona física, en particular per analitzar o predir aspectes referits al seu comportament professional, situació econòmica, salut, preferències personals, interessos, fiabilitat, comportament personal, ubicació o moviments.

Fitxer

Qualsevol conjunt organitzat i estructurat de dades personals.

Responsable del tractament

La persona física o jurídica que, sol o juntament amb d’altres, decideix sobre el contingut i la finalitat de les dades i el seu tractament.

A la FPEUG s’ha considerat adequat atribuir aquesta condició, amb caràcter general, a les persones titulars de les àrees, serveis, oficines o unitats administratives que gestionen centralitzadament els fitxers de dades. En el cas de les bases de dades lligades a projectes de recerca, el responsable del tractament és habitualment l’investigador principal del projecte.

Encarregat del tractament

Persona física o jurídica que tracta dades personals per compte del responsable del fitxer.

Es tracta d’empreses o de persones físiques amb qui la FPEUG té un contracte o conveni per a la prestació d’un servei o un subministrament, i que, per complir les obligacions contractuals, necessiten accedir a dades personals en fitxers de la FPEUG.

Consentiment

Manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca en virtut de la qual la persona interessada accepta, mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, el tractament de les seves dades personals.

El RGPD elimina el consentiment tàcit, de manera que el silenci de l’interessat no es pot considerar mai com un consentiment.

Per al tractament de dades de categories especials el consentiment ha de ser explícit.

Mesures de seguretat

Mesures tècniques i organitzatives que garanteixin la seguretat de les dades, especialment la seva confidencialitat i integritat:

 • Relació actualitzada del personal autoritzat i de les funcions assignades en relació amb les dades personals
 • Procediment de registre i notificacions de violacions de seguretat
 • Procediment de realització de còpies de suport i recuperació de dades
 • Procediment d’assignació i de gestió de contrasenyes
 • Control i registre d’accessos
 • Emmagatzemament inintel·ligible de contrasenyes actives
 • Mecanismes que impedeixin l’accés a persones no autoritzades
 • Procediment i autorització de sortides de suports
 • Xifrat, pseudonimització o anonimització de dades
 • Auditories
 • Procediments de seguretat en la transmissió electrònica de dades
 • Etc.

Violacions de seguretat

Qualsevol incident que comporti la destrucció, la pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals, així com la comunicació o l’accés no autoritzats.

Política protecció de dades

La Fundació Privada Escoles Universitàries Gimbernat (FPEUG) està compromesa amb una política de protecció dels drets i les llibertats de les persones pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal. Per això, la informació a disposició de la FPEUG dels estudiants, personal acadèmic, personal d’administració i serveis, graduats, proveïdors i altres persones que es relacionen amb les Escoles Universitàries Gimbernat i Gimbernat Formació són tractades amb les garanties i d’acord amb les exigències de la legislació vigent.

La responsabilitat en el compliment de les disposicions legals en matèria de protecció de dades de caràcter personal recau en la Gerència, a qui pertoca valorar la conveniència i l’adequació a la normativa de les iniciatives de creació de fitxers de dades, així com als responsables del tractament.

El tractament de dades de caràcter personal a la FPEUG es du a terme en virtut del consentiment de les persones interessades, per a l’execució de contractes i convenis, per a la defensa d’interessos vitals de les persones afectades o de terceres persones, per cl compliment d’obligacions legals o en l’exercici de competències i poders públics.

Les dades de caràcter personal només són cedides a terceres persones quan està legalment permès o quan és legalment obligatori.

Aquesta pàgina web conté informació referida a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, a les disposicions normatives aprovades pels òrgans competents de la FPEUG i els procediments i els formularis per al compliment de les disposicions vigents i per a l’exercici dels drets reconeguts a les persones titulars de les dades.

L’accés i la navegació per aquesta pàgina web no implica necessàriament la recollida de dades de caràcter personal dels visitants. No obstant això, la FPEUG podrà instal·lar cookies en els dispositius d’accés d’acord amb la política de cookies de la Escoles Universitàries Gimbernat.

 

Utilizamos cookies para obtener información estadística de la navegación del usuario a través de la web. Si sigues navegando, consideraremos que aceptas su uso. Nota legal.

Aceptar