Les Escoles Universitàries Gimbernat i Tomàs Cerdà constitueixen una institució d'Educació Superior, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona. La nostra missió consisteix a orientar l'aprenentatge de l'estudiantat cap a una formació de qualitat, en diferents àmbits d'actuació professional, amb una sòlida capacitació cientificotècnica, humanística i ètica, i amb responsabilitat sobre el desenvolupament de la seva professió.

La Política de qualitat de la institució se centra a aconseguir l'excel·lència docent. Per aquesta raó, tal com recull el Pla Estratègic, tenim una visió de futur molt ambiciosa.

Les Escoles Universitàries Gimbernat i Tomàs Cerdà són reconegudes com una institució educativa i innovadora, que fomenta les relacions internacionals, la mobilitat d'estudiants i professors, i la cerca i formació continuada, amb una oferta acadèmica per a graus i postgraus que s'adapta a les necessitats i demandes de la societat.

El nostre model educatiu, basat en l'adquisició de competències, s'orienta a la formació integral, personal i professional, en tots els nivells d'estudi. Aquest ensenyament es desenvolupa mitjançant metodologies d'aprenentatge actives, que incorporen Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per afavorir l'estudi i la conciliació de la vida professional amb la formació continuada.

Les Escoles Universitàries Gimbernat i Tomàs Cerdà es caracteritzen per ser una institució oberta, amb compromís ètic, esperit emprenedor, tolerant i compromesa amb la qualitat docent, la transparència, la cerca i l'eficàcia en la gestió universitària.

Tots aquests aspectes es troben recollits en la Missió, Visió i Valors del Pla Estratègic del Centre (2012 - 2015).