La guia docent és un document que concreta la planificació docent referida a totes les assignatures o mòduls de les titulacions.

Existeixen dos documents que pretenen orientar els professors en el moment de dissenyar i realitzar les Guies Docents de les seves assignatures: el primer document és un manual on s'explica cada un dels apartats que ha de contenir la Guia Docent, amb exemples i material de referència. El segon document defineix el format de la guia docent, és a dir, la plantilla que han d'utilitzar els professors per elaborar la guia docent de la seva assignatura.