El Sistema Intern de Garantia de Qualitat (SIGQ) del centre representa un element essencial en la política i activitats formatives del Centre. Per a la seva correcta implementació, diferents persones i grups de treball estan a disposició del Director, amb l'objectiu de garantir la qualitat de tots els programes formatius que s'imparteixen.

Els diferents integrants que fan possible la seva implantació són:

  • L'equip de direcció. Impulsa el disseny del SIGQ, garanteix la seva implementació, seguiment, revisió, millora i incentiva la creació d'una cultura de qualitat en tot el centre.
  • El coordinador de qualitat. Assegura l'establiment, implantació i manteniment dels processos necessaris per al correcte desenvolupament del SIGQ. També informa l'equip de direcció sobre el funcionament del SIGQ, comunica qualsevol necessitat de millora i exerceix com a nexe d'unió en matèria de qualitat entre el Centre, la UAB i l'AQU de Catalunya.
  • Dos grups de treball que resulten fonamentals per a la consecució dels objectius del centre:
    • La comissió de garantia de qualitat (CGQ)
    • La unitat de qualitat docent i innovació educativa (UQDIE)