La Unitat de Qualitat Docent i Innovació Educativa (UQDIE) constitueix la unitat de qualitat de les Escoles Gimbernat i Tomàs Cerdà, assumint la responsabilitat de coordinar i gestionar els processos d'avaluació i millora. També proporciona suport tècnic i suport metodològic a la comunitat universitària del centre en matèria de qualitat docent i processos d'innovació educativa.

Les Escoles Universitàries Gimbernat i Tomàs Cerdà disposen d'un Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGC), tal com determina el RD 1393/2007 del 29 d'Octubre (modificat pel RD 861/2010 del 2 de juliol), amb la finalitat de potenciar la qualitat i millora continuada de totes les titulacions oficials que imparteix el centre, així com dels seus serveis.

Els centres han d'assumir tres principis bàsics per garantir la qualitat en el Marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES):

  • La institució ha d'atendre els interessos dels estudiants, els ocupadors i la societat en general i oferir una educació superior de qualitat.
  • La institució reconeix l'autonomia institucional i les responsabilitats que es deriven en aquest fet, en relació a garantir la qualitat.
  • La garantia de la qualitat ha d'ajustar-se als propòsits establerts prèviament i avaluar-se de forma continuada al llarg del temps. La institució reconeix la responsabilitat de garantir

    la qualitat, tot i que seguirà les recomanacions proposades sobre aquest tema per la Universitat Autònoma de Barcelona.

En aquest centre docent s'ha constituït l'anomenada Comissió de Garantia de la Qualitat (CGQ), aprovada el 5 de novembre de 2010, per coordinar les tasques de planificació i seguiment del SIGC, així com per actuar com a vehicle de comunicació de la seva política i objectius de qualitat a tota la comunitat universitària.

Finalment, el 5 de novembre de 2010, es va constituir la Unitat de Qualitat Docent i Innovació Educativa (UQDIE), responsable principal del disseny, implantació, manteniment i millora del SIGC.