El document bàsic del Sistema Intern de Garantia de Qualitat (SIGQ) és el Manual del Sistema Interno de Garantía de la Calidad, que defineix les característiques generals del sistema, els requisits, l'abast i les referències a la documentació i processos que el desenvolupen.

El SIGQ de la institució segueix les directrius definides per l'European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), en específic el seu document de Criteris i directrius per a la garantia de la qualitat en l'Espai Europeu d'Educació Superior.

També recolza el programa AUDIT, detallat per les agències d'avaluació AQU-Catalunya (juntament amb ANECA i ACSUG), i respon al marc legal determinat pel Reial Decret 1393/2007 (modificat pel Reial Decret 861/2010). Aquest Reial Decret estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, plantejant la necessitat d'avaluar els sistemes de garantia de la qualitat com a part del procés de verificació de les propostes de programes formatius universitaris oficials.